Kapitan Kazimierz Sporny patronuje dwóm ulicom w Poznaniu

Kapitan Kazimierz Sporny patronuje dwóm ulicom w Poznaniu

Opublikowany w Ulicznik poznański Tagi ,

Czujny czytelnik „Ulicznika poznańskiego” napisał do nas o kompromitującej wpadce wojewody wielkopolskiego, który zdecydował, że kapitan Kazimierz Sporny, patronował będzie dwóm ulicom w Poznaniu.

W dniu 13 grudnia 2017 roku wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał zarządzenie zastępcze w sprawie zmiany nazwy – znajdującej się na Osiedlu Zwycięstwa – ul. 9 Maja i uczynieniu jej patronem kapitana Kazimierza Spornego. W tym samym dniu, pod pozycją 8475, zarządzenie to opublikowane zostało w „Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”, a po 14 dniach powinno wejść w życie. Najprawdopodobniej jednak nie wejdzie.

Służby podległe wojewodzie wielkopolskiemu – pomimo że miały na to bardzo wiele czasu – nie sprawdziły bowiem, że w Poznaniu istnieje już ulica, której patronuje… Kazimierz Sporny. Uchwałą nr XLVIII/840/VII/2017 z dnia 16 maja 2017 roku, jego imieniem nazwano, znajdującą się na Naramowicach ulicę, która dotychczasowej honorowała ArmięLudową.

Przypomnieć w tym miejscu warto, że podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 16 maja 2017 roku, kiedy kapitan Kazimierz Sporny zastąpił Armię Ludową, dyskutowano także nad zmianą nazwy dotychczasowej ul. 9 Maja. Starły się wówczas dwie koncepcje nazewnicze.

  • Wnioskodawca, wiceprezydent Poznania, Maciej Wudarski złożył wniosek by zmienić nazwę tej ulicy na ul. 8 Maja, żeby w Poznaniu, honorować zwycięstwo nad faszyzmem w tym samym dniu kiedy świętują je alianci zachodni, a nie – jak dotąd – w dniu, w którym obchodzone było w Związku Radzieckim, a obecnie jest w Rosji.
  • Kontrpropozycję zgłosił wówczas radny Michał Grześ z PIS, który zaproponował, by do dotychczasowej nazwy „9 Maja” dopisać tylko frazę „1950 roku”. W dniu 9 maja 1950 roku podpisano bowiem tzw. Traktaty Rzymskie i powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, której kontynuacją była Wspólnota Europejska, a od 2009 roku Unia Europejska.

Większość radnych poparła wniosek złożony przez radnego Grzesia, który zwracał uwagę na chrześcijańskie korzenie projektu europejskiego tworzonego przez ojców integracji: Roberta Schumana, Jeana Monneta oraz Konrada Adenauera. Podkreślano także, że data ta jest powszechnie znana, a w każdej niemal szkole na pamiątkę ogłoszenia Deklaracji Schumana, organizowany jest wówczas Dzień Europejski. Pojawił się oczywiście też argument praktyczny, że taka zmiana nazwy – z ul. 9 Maja na ul. 9 Maja 1950 r. – nie pociągałby istotnych konsekwencji dla mieszkańców.

Do zmiany nazwy jednak wówczas nie doszło, bo wnioskodawca Maciej Wudarski, wycofał swój wniosek i Rada Miasta nie mogła przeprowadzić głosowania, a nowy wniosek musiałby przejść całą procedurę formalną. Dlatego zmianę nazwy ul. 9 Maja pozostawiono w gestii wojewody, a ten wydał zarządzenie o uczynieniu patronem tej ulicy człowieka, który już patronuje innej ulicy w Poznaniu.

Wydział Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ wyjaśnił nam, że bezzwłocznie po opublikowaniu przez wojewodę wielkopolskiego zarządzenia zastępczego w sprawie „drugiej” ulicy Kazimierza Spornego zwrócił się o skorygowanietej decyzji. 

Paweł Cieliczko

Uchwała Nr XLVIII/840/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na Kazimierza Spornego.

Zarządzenie zastępcze nr KN-I.4102.65.2017.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 9 maja położonej w mieście Poznań nazwy kpt. Kazimierza Spornego

 

Komentarze