ul. Jana Matejki 55/2, 60-770 Poznań

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem finansowego i organizacyjnego zaplecza, wspierającego promocję, edukację, a także budowę świadomości o jednym z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski.

Fundusz Wart Powstania to inwestycja w nowoczesny hołd dla powstania wielkopolskiego, stanowiącego niedościgniony wzór samoorganizacji obywatelskiej.

W ramach funduszu pragniemy wspierać finansowo i organizacyjnie działania związane z poszerzaniem i popularyzowaniem wiedzy o powstaniu wielkopolskim, a także upamiętnianiem tradycji powstania. Działania te w szczególności polegały będą na:

  • wspieraniu działalności naukowej dotyczącej historii Powstania Wielkopolskiego,
  • wspieraniu inicjatyw badawczych i wydawniczych, a zwłaszcza publikacji książkowych,
  • wspierania działalności popularyzatorskiej, obejmującej w szczególności publicystykę, konferencje popularnonaukowe, muzealnictwo itp.,
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw o znaczeniu krajowym i regionalnym, które przyczynią się do utrwalenia pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz uczczenia jego uczestników,
  • rewitalizacja nagrobków Powstańców Wielkopolskich,
  • regranting – aktywizacja obywateli lub grup społecznych w szeroko pojętym obszarze dot. historii Powstania (np. w kontekście realizacji poprzednich podpunktów).

Fundusz Wart Powstania zorganizowany przy Fundacji Kochania Poznania, będzie posiadał pełną niezależność organizacyjną i finansową, a o jego działaniach decydowały będą trzy ciała kolegialne:

  • Rada Mecenasów (Gabinet Funduszu) wskazująca na strategiczne kierunki podejmowanych działań oraz zajmująca się pozyskiwaniem środków do ich realizacji;
  • Rada Naukowa wskazująca kierunki podejmowanych działań naukowych oraz weryfikująca realizowane projekty pod względem ich wartości merytorycznej;
  • Zarząd Funduszu zajmujący się bieżącym zarządzaniem Funduszem, wobec którego funkcje nadzorcze pełniły będą Rada Mecenasów oraz Rada Naukowa.

Zachęcamy do śledzenia rozwoju naszej inicjatywy.

Zespół Fundacji Kochania Poznania

Sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2019-2030